قوانین

استفاده از آموزش های «آموزش پرو» به منزله قبول شرایط زیر است:

۱) دوره خریداری شده، صرفا مختص استفاده خریدار آن دوره است و فرد خریدار، نباید آن را به هر نحوی منتشر نماید و یا در اختیار دیگران قرار دهد.

۲) کلیه مسئولیت های مرتبط با صحت علمی محتوای آموزشی ارائه شده، مربوط به مدرس مجموعه آموزشی است و «آموزش پرو» مسئولیتی در این خصوص ندارد.

۳) «آموزش پرو» هیچ گونه مسئولیتی در قبال پاسخگویی به پرسش های علمی و موردی استفاده کنندگان از آموزش ها ندارند.